VEDTÆGTER FOR FITNESS NORD

maj 2021 

 

 • 1

NAVN OG FORMÅL

  

  Foreningens navn er Fitness Nord.  

  Foreningen er stiftet den 22. marts 2011.   

  Foreningens hjemsted er Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, 5953 Tranekær i Langeland Kommune. 

  Foreningens formål er at tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i et foreningsbaseret fitnesscenter, samt gennem træning og andre aktiviteter at skabe fysisk og psykisk velvære, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer. 

  Foreningen er medlem af DIF og DGI Fyn. 

   

  • 2

  MEDLEMSSKAB 


  Enhver kan optages som enten aktiv eller passiv medlem af foreningen mod at betale det, af bestyrelsen, fastsatte kontingent. Medlemmerne er først medlem, når kontingentet er betalt.  

  Manglende betaling er lig med udmelding af foreningen. 

  Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens formål, eller medlemmet overtræder foreningens ordensregler. 

  Foreningen, og derved det enkelte medlem er underkastet den dopingpolitik, som til enhver tid er gældende for DGI. 

  Indtagelse af ulovligt kosttilskud, distribution, salg eller anvendelse af doping er forbudt i træningscentret. Overtrædelse medfører karantæne eller udelukkelse uden refusion af kontingent. 

  Beskadiger et medlem ved misbrug eller forsæt foreningens materiel, skal dette erstattes af medlemmet. 

  Karantæne eller udelukkelse effektueres af bestyrelsen. 

  Kun aktive/passive medlemmer, der er fyldt 15 år og som senest en måned før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret ved generalforsamlingen. 

   

  • 3

  GENERALFORSAMLING 


  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

  Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1.april. 

  Generalforsamlingen varsles mindst 2 uger før afholdelse ved annoncering i den lokale ugeavis samt på foreningens hjemmeside. 

  Ethvert stemmeberettiget medlem kan stille forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt forslag om vedtægtsændringer, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.  

   

   

  Generalforsamlingens dagsorden: 

  1) Valg af dirigent. 

  2) Formandens beretning. 

  3) Regnskabet forelægges af kasserer eller regnskabsfører. 

  4) Indkomne forslag. 

  5) Valg: 

  1. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. b) Evt. ekstraordinær valg af bestyrelsesmedlem.
  3. c) Valg af 2 suppleanter.

  6) Valg af revisor. 

  7) Eventuelt. 

   

  Der skal vælges 4 medlemmer til Nordlangelandshallens Repræsentantskab. 

  Revisorerne vælges på skift for 2 år ad gangen. Første gang vælges den ene dog for 1 år. 

  Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.  

  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

  Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at dette fremgår ved indkaldelsen og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen stemmer for ændringsforslaget. 

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen sendes til formanden, med afgivelse af det eller de punkter, der ønskes behandlet. Andre punkter kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling. 

  Hvis man ønsker at udtræde af bestyrelsen før man er på valg, skal man meddele dette skriftligt til formanden mindst 2 måneder før generalforsamlingen.  

   

  • 4

  BESTYRELSEN 


  Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse. 

  Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

  Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og er skiftevis på valg (2 medlemmer det ene år og følgende år 3 medlemmer). Første gang vælges 2 af de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år. Hvem der vælges 1. år afgøres af de 5 bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringen. 

  Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 1. og 2. suppleant aftales mellem de 2 valgte suppleanter. Om nødvendigt er 1. suppleant den af de 2 suppleanter, der har fået flest stemmer ved generalforsamlingen. 

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem umiddelbart efter generalforsamlingen. 

  Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt. 

  Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen. 

   

   

   

  • 5

  TEGNINGSRET 


  Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i foreningen sammen med 1 bestyrelsesmedlem. 

  Ved optagelse af lån eller salg, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

   

  • 6

  HÆFTELSE 


  Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen pådrager den. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

   

  • 7

  REGNSKAB 


  Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december. 

  Det afsluttede regnskab revideres af de 2 revisorer. Regnskab med bilag tilstilles revisorerne mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdes. 

  Mindst 2 dage før generalforsamlingens afholdes, skal revisorerne tilstille formanden det reviderede og påtegnede årsregnskab. 

  Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen inden forelæggelsen på generalforsamlingen. 

    

  • 8

  FORENINGENS OPHÆVELSE

   

  Foreningen kan ophæves eller lægges under en anden forening under DIF eller DGI, når dette har været på dagsordenen til generalforsamlingen. 

  Beslutning om et af disse forslag skal vedtages med kvalificeret flertal (¾ af de afgivne stemmer) ved generalforsamlingen. 

  Den opløsende generalforsamling tager stilling til foreningens eventuelle formues anvendelse, som dog skal anvendes til sundhedsfremmende aktiviteter på Nordlangeland. 

   

   

  VEDTAGELSE 

  Således vedtaget på generalforsamling i Nordlangelandshallen den 9.juni 2021