VEDTÆGTER FOR FITNESS NORD 

  • 1

NAVN OG FORMÅL.

 

Foreningens navn er Fitness Nord.

Foreningen er stiftet den 22. marts 2011.

Foreningens hjemsted er Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, 5953 Tranekær i

Langeland Kommune.

 

Foreningens formal er, at tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt træningstilbud,

der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme, samt

gennem træning og andre aktiviteter, at skabe fysisk og psykisk velvære, trivsel og

fællesskab blandt foreningens medlemmer.

Foreningen er en underafdeling af'Bostrup Idreetsforening med egne vedteegter,

bestyrelse og regnskab.

 

Foreningen er, gennem Bøstrup Idrætsforening, medlem af DGI Fyn under Danske

Gymnastik- og Idrætsforeninger.

 

  • 2

MEDLEMSKAB.

 

Enhver kan optages som enten aktiv eller passiv medlem af foreningen mod at betale

det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Medlemmeme er forst medlem, nar

kontingentet er betalt.

Manglende betaling er lig med udmelding af foreningen.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens

formal, eller medlemmet overtræder foreningens ordensregler.

Foreningen, og dermed det enkelte medlem, er underkastet den dopingpolitik, som til

enhver tid er gældende for DGI.

Indtagelse af ulovligt kosttilskud, distribution, salg eller anvendelse af doping er

forbudt i træningscentret. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller udelukkelse

uden refusion af kontingent.

 

Beskadiger et medlem ved misbrug eller forsæt foreningens materiel, skal dette

erstattes af medlemmet.

 

Karantrene eller udelukkelse skal effektueres af bestyrelsen og kan indbringes for

først kommende generalforsamling.

 

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun medlemmer der er fyldt 15 år.

 

  • 3

GENERALFORSAMLING.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. april.

Generalforsamlingen varsles mindst 2 uger før den afholdes ved annoncering i de

lokale dagblade.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan indsendes til formanden af

ethvert stemmeberettiget medlem mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

 

1) Formandens beretning.

2) Regnskabet forelægges af kassereren.

3) Indkomne forslag.

4) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

5) Valg af revisor.

6) Eventuelt.

 

Der skal vælges 3 medlemmer til Nordlangelandhallens Repræsentantskab.

 

Revisorerne vælges på skift for 2 år af gangen. Første gang vælges den ene dog for 1

år.

Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal og ved

handsoprækning.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis formanden, en kandidat på valg, eller et

flertal af generalforsamlingen forlanger det.

 

Ændring af foreningens vedtægter knæver, at dette fremgår ved indkaldelsen og at

mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen stemmer for

ændringsforslaget.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,

eller når mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig begærer

dette. Begæringen sendes til formanden, med afgivelse af det eller de punkter, der

ønskes behandlet. Andre punkter kan ikke behandles på den ekstraordinære

generalforsamling.

Hvis man ønsker at udtræde af bestyrelsen før man er på valg, skal man meddele

dette skriftligt til formanden mindst 2 måneder før generalforsamlingen.

 

  • 4

BESTYRELSEN.

 

Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse.

Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen og består af 5 medlemmer og 2

suppleanter.

Bestyrelsen veælges for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg (2 medlemmer det ene

år og følgende år 3 medlemmer). Første gang vælges 2 af de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer

dog kun for 1 år. Hvem, der kun vælges for 1 år, afgøres af de 5

bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringen.

 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 1. og 2. suppleant aftales mellem de 2 valgte

suppleanter, om nødvendigt er 1. suppleant den af de 2 suppleanter, som får flest

stemmer ved generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og

meningt medlem umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan

ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen.

 

  • 5

TEGNINGSRET.


Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen, eller ved

en af disses forfald, af formanden eller kassereren i foreningen sammen med 1

bestyrelsesmedlem.

Ved optagelse af Ian eller salg tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

  • 6

HÆFTELSE.

 

Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen

pådrager den. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter således ikke

personligt for foreningens forpligtelser.

 

  • 7

REGNSKAB.

 

Foreningens regnskab går fra 1.januar til den 31. december.   

 

Det afsluttede regnskab revideres af de 2 revisorer. Regnskabet med bilag tilstilles

revisorerne mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Mindst 2 dage før generalforsamlingens afholdelse skal revisorerne tilstille

formanden det reviderede og påtegnede årsregnskab.

 

Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen inden forelæggelsen på

generalforsamlingen.

 

  • 8

FORENINGENS OPHÆVELSE.

 

Foreningen kan ophæves, lægges under en anden forening under DGI, eller lægges

direkte under DGI Fyn, når dette har været på dagsordenen til generalforsamlingen.

Beslutning om et af disse forslag skal vedtages med kvalificeret flertal (3/4 del af de

afgivne stemmer) ved generalforsamlingen. Der kan ikke overgives fuldmagt til en

sådan beslutning.

 

Den opløsende generalforsamling tager stilling til foreningens eventuelle formues

anvendelse, som dog skal anvendes til almennyttige formål på Nordlangeland.

 

VEDTAGELSE.

 

Således vedtaget på generalforsamling i Nordlangelandshallen den 29. marts 2012.


Formand: Susanne Fakkemohs Nielsen

Næstformand:

Kasserer: Dorte Møller

Sekretær: Sonja Lehmann

Meningt medlem: Lone Engedal Rasmussen